MAESOT FREEZONE
แม่สอดฟรีโซน
MAESOT FREEZONE
แม่สอดฟรีโซน

เกี่ยวกับบริษัท

เขตปลอดอากร Freezone

คือ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีนำเข้า-ส่งออก ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม รวมถึงกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจ

แม่สอดฟรีโซน Maesot Freezone

ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสิทธิประโยชน์ ที่มีการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคม

IMG_6907_done_prosto-min

สำหรับคลังสินค้า

สำหรับธุรกิจประเภทพาณิชยกรรม

factory-future

สำหรับธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม

“มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในการสนับสนุนการค้าชายแดน AEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด รวมถึงการคิดต่างอย่างเข้าใจ พัฒนาและให้บริการในทุกธุรกิจของลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจผ่านการบริหารจัดการซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว”

นาย อัครเดช ตาสะหลี - ประธานกรรมการ / President & CEO

บริการของเรา

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม
รองรับการประกอบธุรกิจการค้าภายในเขตปลอดอากรได้หลายประเภท เช่น ร้านขายสินค้านำเข้า Outlet Factory Store เป็นต้น
อุตสาหกรรม
รองรับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น การผลิตสินค้า Repackaging เป็นต้น

พื้นที่เช่า

แม่สอดฟรีโซนมีบริการพื้นที่เช่า 4 ประเภท
มีพื้นที่ทั้งหมด 80,000 ตร.ม.
1.พื้นที่ลานจอดรถ
สำหรับจอดรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน
2.พื้นที่วางตู้คอนเทรนเนอร์
สำหรับเก็บตู้คอนเทรนเนอร์
3.พื้นที่โกดัง
สำหรับฝากสินค้า, โรงผลิตสินค้า, โรงประกอบสินค้า, โรงปรับสภาพ
4.พื้นที่ห้องแถว
สำหรับประกอบกิจการร้านค้า

SHIPPING

บริการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก โดยดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร

บรรจุสินค้า

สินค้าจะถูกบรรจุให้เรียบร้อย เพื่อจัดเก็บได้เป็นระเบียบและพร้อมเคลื่อนย้าย

ขนส่งสินค้า

ดูแลเรื่องการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า พร้อมทั้งจัดการสินค้าของท่านให้ถึงที่หมายอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ระบบจัดการพื้นที่เช่า

ระบบมีการจัดการได้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ทั้งเรื่องการคำนวณพื้นที่ และจัดเป็น location ได้หลายประเภท การรับข้อมูลจากใบขนสินค้า หรือแม้กระทั่งการจัดทำรายงานสรุปเพื่อส่งให้กรมศุลกากรตรวจสอบ

จุดเด่น

การจัดการ Logistics ที่ครบวงจร

ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนในด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า อย่างมืออาชีพ

มีบริการจัดทำบัญชี Stock สินค้า

ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าและ Stock สินค้าคงเหลือได้

ความสะดวกจากระบบราชการในการขออนุญาตและพิธีการต่าง ๆ

ทางเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมที่จะประสานงานและดำเนินพิธีการต่างๆของระบบราชการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาปรับใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังลดระยะเวลาในบางขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว

ความได้เปรียบด้านที่ตั้งของเขตปลอดอากร

พื้นที่ให้บริการของเราตั้งอยู่ใกล้กับสำนักกรมศุลกากรและสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่2

ดูแลอย่างเข้าใจ

ให้บริการรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการบริหารพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

ริเริ่มคิดต่อยอดและนำเสนอสิ่งใหม่

มองหาการพัฒนาระบบ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน

สร้างคอมมิวนิตี้

พยายามสร้างคอมมิวนิตี้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจภายในเขตปลอดอากร เพื่อพัฒนาการค้าอย่างมีปะสิทธิภาพ

ต้นแบบที่ดีของเขตปลอดอากร

มีความตั้งใจเพื่อเป็นหนึ่งในเขตปลอดอากรที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานทางการค้าให้ดีขึ้น

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

Close Menu

ระยะเวลาการเก็บของในเขตปลอดอากร โดยของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและเก็บในเขตปลอดอากร ได้รับสิทธิยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรให้เก็บของในเขตปลอดอากรได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่นำเข้าเก็บครั้งแรกและสามารถขยายระยะเวลาการเก็บของได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการเก็บของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมและ/หรือพาณิชยกรรม

ที่มา กรมศุลกากร

 • การนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร
  1. การนำของเข้าจากต่างประเทศ – ให้จัดทำใบขนสินค้า Type 0 และระบุการใช้สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรในใบขนสินค้าด้วย
  2. การรับโอนของจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอื่น เช่นรับโอนของตามมาตรา 29/คลังสินค้าทัณฑ์บน/เขตปลอดอากรอื่น/เขตประกอบการเสรี/ของที่ได้รับการส่งเสริมบีโอไอ – ให้จัดทำใบขนสินค้า Type D และระบุการใช้สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรในใบขนสินค้าด้วย
  3. การนำของจากภายในประเทศ – ให้จัดทำคำร้องแบบกศก. 122 หรือใบขนสินค้า Type D โดยไม่ต้องระบุการใช้สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรในใบขนสินค้า
 • การนำของออกจากเขตปลอดอากร
  1. การนำของออกไปต่างประเทศ – ให้จัดทำใบขนสินค้า Type 1
  2. การโอนของไปยังสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอื่น
   • โอนไปเขตปลอดอากรอื่น/เขตประกอบการเสรี – ให้จัดทำใบขนสินค้า Type D
   • โอนไปคลังสินค้าทัณฑ์บน/ของที่ได้รับการส่งเสริมบีโอไอ/ของตามมาตรา 29 – ให้จัดทำใบขนสินค้า Type C
  3. การนำของเข้าภายในประเทศ – ให้จัดทำใบขนสินค้า Type P เพื่อชำระค่าภาษีอากร ตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากเขตปลอดอากร
  4. การขออนุมัติทำลายของ – ให้จัดทำคำร้องเพื่อขออนุมัติทำลายของและนำไปตัดบัญชีของคงคลังต่อไป

ที่มา กรมศุลกากร

มาตรา 12 ซึ่งเป็นการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร

2.1 เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ (ป.คลัง 4 ฉบับ และ ป.กรมฯ 5 ฉบับ) ดังนี้

ประกาศกระทรวงการคลัง

(1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(4) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศกรมศุลกากร

(1) ประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

(2) ประกาศกรมศุลกากรที่ 145/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการขอใช้หนังสือธนาคารค้ าประกันแทนการชำระเงินอากรกรณีผู้นำของเข้าประสงค์จะขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร

(3) ประกาศกรมศุลกากรที่ 146/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

(4) ประกาศกรมศุลกากรที่ 147/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(5) ประกาศกรมศุลกากรที่ 148/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

2.2 เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศในการปฏิบัติตามโครงการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
(Least Developed Countries : LDCs) จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 166/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือวัตถุดิบภายในราชอาณาจักร ซึ่งนำเข้าไปในเขตปลอดอากร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรในพื้นที่ต่อไปนี้

  • เขตปลอดอากร ณ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา
  • เขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  • เขตปลอดอากรที่จัดตั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ที่มา กรมศุลกากร